Raziskava o postopkih priprave in deponiranja podatkov raziskovalcev v povezavi z Unescovimi priporočili o odprti znanosti

UNESCO je konec lanskega leta oblikoval nabor priporočil o odprti znanosti, ki naj bi bil prvi med tovrstnimi najsodobnejšimi mednarodnimi standardi. Tukaj lahko najdete več o Unescovih dejavnostih na tem področju.

Zelo bi bili hvaležni, če bi raziskovalcem vaše institucije poslali povabilo, da izpolnijo anketo, ki prispeva k študiji, katere cilj je zbrati informacije o pripravi, porabi in deponiranju podatkov raziskovalcev. Zanimiva so tudi stališča raziskovalcev, ki podatkov ne proizvajajo, ponovno uporabljajo ali deponirajo. Do ankete lahko dostopate tukaj.

O ozadju raziskave: Raziskovalni inštitut Visionary Analytics v sodelovanju z EFIS, DCC in DANS izvaja študijo o okolju evropskih raziskovalnih podatkov, ki jo je naročil Generalni direktorat Evropske komisije za raziskave in inovacije (DG RTD) (podporno pismo tukaj). Zajema prakse izdelave, porabe in shranjevanje raziskovalnih podatkov v EU, Združenem kraljestvu in pridruženih državah Horizon 2020. Namen študije je zagotoviti podrobno karakterizacijo ekosistema raziskovalnih podatkov v evropskem kontekstu in bo zagotovila dragocene informacije, ki bodo podpirale Komisijo, partnerstvo EOSC in različne druge zainteresirane strani pri razvoju bolj ciljno usmerjenih politik in izvajanju ukrepov za vključevanje praks FAIR in odprtih podatkov v Evropi.

Anketa je anonimna, vsi zbrani podatki bodo pred analizo anonimizirani. Več informacij o varstvu podatkov in zasebnosti je na voljo tukaj in v sami anketi.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na naslov erdl@surveysvisionary.lt.

Skupni apel za Odprto znanost

https://en.unesco.org/news/joint-appeal-open-science

Generalni direktorji Unesca in Svetovne zdravstvene organizacije WHO ter Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice ponovno potrjujemo temeljno pravico do uživanja prednosti znanstvenega napredka in njegovih aplikacij ter zagovarjamo odprto, vključujočo in sodelovalno znanost.

Glede na to, da lahko odprta znanost zmanjša neenakosti, pomaga pri odzivanju na neposredne izzive Covid-19 in pospeši napredek pri izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, zato:

  • Pozivamo vse države članice, naj zagotovijo temeljno pravico do dostopa do znanstvenih raziskav in njihovih aplikacij, da bi ustvarile globalno zbirko znanja in odpravile obstoječe vrzeli v znanosti, tehnologiji in inovacijah, zlasti v državah v razvoju in v zvezi z ženskami;
  • Zavezujemo se, da bomo podpirali mednarodno znanstveno skupnost s spodbujanjem kulture sodelovanja in solidarnosti in ne s konkurenco ter z izmenjavo rezultatov raziskav in znanja, kjer je to mogoče, da bo znanost široko dostopna vsem;
  • Se zavezujemo k zagovarjanju razvoja in izmenjave pravnih okvirov in politik za učinkovito izvajanje načel odprte znanosti;
  • Spominjamo, da bi se morale učinkovite in trajnostne javne politike zanašati na preverjene informacije, dejstva in znanstveno znanje v dobro vseh;
  • Podpiramo izjemen potencial znanosti pri izpolnjevanju družbenih potreb in oblikovanju prihodnosti človeštva, če temelji na enakih možnostih in znanstveni pismenosti za vse;
  • Se zavedamo, da je odprta znanost ključnega pomena za izboljšanje in ohranjanje socialno-ekonomske blaginje in vključevanja v svetovno gospodarstvo ter da naraščajoča medsebojna povezanost današnjega sveta pomaga oblikovati sodoben pristop k znanosti;
  • Priznavamo moč znanstvenega sodelovanja in diplomacije za povezovanje držav, civilne družbe, zasebnega sektorja in sveta, obenem pa poudarjajo pomen odločanja na podlagi dokazov;
  • Pozivamo države članice in vsem zainteresiranim stranem, naj se pridružijo razpisu solidarnosti in združenju WHO COVID-19 za dostop do tehnologije, ki si prizadeva olajšati izmenjavo znanja, intelektualne lastnine in podatkov za odziv na pandemijo.

Glavna ideja Odprte znanosti je omogočiti širšo dostopnost znanstvenih informacij, podatkov in izhodnih podatkov (odprti dostop) in zanesljivejše izkoriščanje (odprti podatki) z aktivnim sodelovanjem vseh zainteresiranih strani (odprto za družbo). Gibanje Odprte znanosti je nastalo iz znanstvene skupnosti in se hitro razširilo po državah ter poziva k odpiranju vrat znanja. V razdrobljenem znanstvenem in političnem okolju je potrebno močnejše globalno razumevanje priložnosti in izzivov odprte znanosti.

Vse države članice, oblikovalce politik, predstavnike civilne družbe, mladinske mreže in znanstveno skupnost pozivamo, naj v vseh fazah znanstvenega procesa podpirajo ideale odprte znanosti glede na pripravo mednarodnega priporočila o odprti znanosti .

EUA: Premikanje globalnih priložnosti in izzivov za prehod na odprto znanost

https://eua.eu/resources/expert-voices/196:shifting-global-opportunities-and-challenges-for-the-transition-to-open-science.html

19. oktober 2020 | Bregt Saenen, Evropsko univerzitetno združenje EUA

Unescovo globalno partnerstvo za odprto znanost je pravočasno spodbudilo prepotrebni globalni dialog o odprti znanosti. Strokovnjak EUA Bregt Saenen razpravlja o pobudi, njenem razvijajočem se ozadju in zakaj je tako obetaven začetek.

Unescovo globalno partnerstvo za odprto znanost je pravočasno in potrebno. To je priložnost za delo v smeri globalnega konsenza o prehodu na odprto znanost in sprejetju “Unescovega priporočila o odprti znanosti” leta 2021. Partnerstvo nastopi v ključnem trenutku, ko se pojavlja globalna dinamika, ki bo vplivala na potencial za odprtje raziskovalni proces in njegove rezultate za družbe doma in v tujini.

EUA je zavezana globalnemu dialogu kot poti naprej za trajnostni prehod na odprto znanost. Prvi osnutek “Unescovega priporočila o odprti znanosti” je obetaven začetek. Na svetovni ravni bo pomembno, da odprta znanost ne bo povečevala obstoječih vrzeli, temveč prispevala k njihovemu odpravljanju. Globalna priporočila bi zato morala temeljiti na načelih, ki podpirajo vključenost in pravičnost, pri čemer bodo zlasti pomembni prispevki držav, univerz in drugih akterjev raziskav in inovacij v manj privilegiranih svetovnih regijah.

Osnutek UNESCO Priporočila o odprti znanosti – vabilo k zbiranju prispevkov

Spoštovani,

odprta znanost je krovni izraz za prizadevanja, da bi bili vsi vidiki znanosti in znanja javno dostopni vsem. Pandemija Covid-19 npr. kaže na potrebo po izmenjavi znanstvenih informacij za nadzor trenutne pandemije in preprečevanje novih. Kljub temu, da so znanstveniki v mnogih državah sprejeli izziv, še vedno manjka usklajeno razumevanje pomena, priložnosti in izzivov odprte znanosti.

Zato so Republika Slovenija in več kot 190 drugih držav novembra 2019 naložili Unescu (vodilni organizaciji Združenih narodov z znanstvenim mandatom), da razvije mednarodnopravni instrument za določanje standardov v obliki UNESCO priporočila o odprti znanosti.

Prvi osnutek priporočila je bil razvit v okviru regionalnega posvetovalnega procesa z več zainteresiranimi deležniki iz celega sveta.

Priporočila Unesca so mednarodnopravni instrumenti, v katerih Generalna konferenca UNESCO oblikuje načela in norme za mednarodno ureditev katerega koli posebnega vprašanja in poziva države članice, naj sprejmejo vse potrebne zakonodajne ali druge ukrepe v skladu z ustavno prakso vsake države. Priporočila pravno sicer niso zavezujoča, imajo pa kljub temu moč, da vplivajo na razvoj nacionalnih zakonov in praks.

UNESCO je pozval vse države članice, da prispevajo k pripravi končnega besedila priporočilo o odprti znanosti tako, da posredujejo vsebinske pripombe, prispevke in dopolnila k osnutku besedila, ki je v prilogi. Več informacij o celotnem procesu najdete na povezavi: https://en.unesco.org/science-sustainable-future/open-science/recommendation

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO so se odločili, da k pripravi odgovora RS pristopijo čim bolj vključujoče.

Zato vas vljudno vabimo k sodelovanju in vas prosimo, da vaše pripombe, predloge in dopolnitve k osnutku besedila pošljete na naslov: gasper.hrastelj@gov.si najpozneje do 30.11.2020.

GAŠPER HRASTELJ

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO / Slovenian National Commission for UNESCO
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenia
(: +386 (0)1 478-4678 7: gasper.hrastelj@gov.si

Publikaciji International Science Council

Novi publikaciji:

Open Science for the 21st Century

https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/International-Science-Council_Open-Science-for-the-21st-Century_Working-Paper-2020_compressed.pdf

Dokument je odgovor na svetovno posvetovanje Unesca o odprti znanosti. Združuje področja dela, ki so se razvila znotraj skupnosti Mednarodnega sveta za znanost (ISC) do priprave osnutka delovnega dokumenta, ki bo nadalje razvit po posvetovanju s člani Sveta kot uradni dokument ISC o odprti znanosti.
Prispevek opisuje utemeljitev in izvor sodobnega odprtega znanstvenega gibanja, njegove dimenzije in uporabe. Poroča znanstvenikom, univerzam in UNESCu in drugim zainteresiranim stranem v znanstvenih sistemih o spremembah, ki so potrebne za učinkovito delovanje odprte znanosti. Prispevek vsebuje tudi navedbo ISC projektov in programov, ki so namenjeni podpori vidikov odprte znanosti, kot je opisano v sedanjem akcijskem načrtu ISC 2019-2020. Dodatek vključuje odgovore na posebna vprašanja, ki jih zastavlja UNESCO, podrobni argumenti pa so predstavljeni v glavnem besedilu.

Business Models and Market Structure within the Scholarly Communications Sector

https://council.science/wp-content/uploads/2020/06/ISC-Occasional-Paper-Business-Models-and-Market-Structure-within-the-Scholarly-Communications-Sector_Rupert-Gatti-3.pdf

Dostopnost